Vittnesstöd

Vill du arbeta ideellt med oss som vittnesstöd?

Vad är…?

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång.

Vittnesstöden bidrar till att skapa en större trygghet för vittnen och målsägande i samband med domstolsförhandlingen.

De identifieras genom att bära en bricka med texten ”Vittnesstöd” och har avlagt ett etiskt tysthetslöfte.

Ett vittnesstöd har genomgått utbildning i bl a bemötandefrågor och rättsprocessen och fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med vittnet eller brottsoffret.

Vad gör…?

Ett vittnesstöd ska kunna ge vittnen och brottsoffer information om domstolsförhandlingen och praktiska frågor.

Det kan handla om att beskriva hur en förhandling går till, vilka de olika aktörerna under rättegången är, vilka uppgifter var och en har och var vittnet/brottsoffret ska sitta.

Det kan även innebära att ta emot och visa var garderob, toalett och eventuellt vittnesstödsrum finns samt visa personen till rätt sal.

En viktig information är rätten till ersättning för kostnader i samband med inställelsen och var man kan kvittera ut denna ersättning. Under förhandlingen kan det också uppkomma frågor som vittnesstödet efteråt kan svara på.

Intresserad…?

Är du intresserad av att arbeta ideellt som vittnesstöd?

Kontakta
Brottsofferjouren i Linköping
Box 345
581 03 Linköping
Tel 013-10 44 00
brovi-linkoping@telia.com